Rezort Piešťany pridelí finančné prostriedky na projekty v cestovnom ruchu


Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany aj budúci rok pridelí finančné prostriedky na projekty súvisiace s rozvojom cestovného ruchu v tomto regióne.

Žiadosti treba doručiť Rezortu Piešťany najneskôr 31. decembra 2023, a to buď v písomnej forme, pričom rozhodujúca je pečiatka s dátumom podania, alebo určenými elektronickými prostriedkami,“ upozornila výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.

Prihlásené projekty musia byť zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti tejto organizácie. Podrobné informácie k podávaniu žiadostí sú na adrese: https://visitpiestany.sk/vyzvy/prispevok-oocr/

Žiadosti posúdi výberová komisia

Prijaté žiadosti posúdi výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Pri hodnotení projektov bude každý člen komisie postupovať nezávisle. Pričom zohľadní kritériá, akými sú miesto realizácie, predpokladaný počet návštevníkov, trvanie aktivity, vstupné, ale aj história podujatia, respektíve referencie žiadateľa. Výsledky zverejnia najneskôr 15. februára 2024 na webe oblastnej organizácie.

Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači. Týka sa aj existujúcich projektov s kontinuitou v kalendárnom roku 2024,“ dodala Tatiana Nevolná. K prijímaniu žiadostí s návrhmi projektov pristúpili v roku 2019 pod novým vedením OOCR Rezort Piešťany v záujme zvýšenia transparentnosti prideľovania finančných prostriedkov.

Základnou podmienkou je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením položiek protiplnenia.

Súčasťou žiadosti po novom musí byť identifikovanie cieľových skupín. Rovnako aj vytýčenie nástrojov na dosiahnutie súladu s princípmi udržateľnosti projektu a plán merateľnosti zamýšľanej aktivity vychádzajúci z realistického predpokladu naplnenia výkonnostných ukazovateľov.

Potreba stanovenia kľúčových merateľných kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľov efektívneho využívania poskytnutého príspevku vyplynula z aplikačnej praxe. Za správne zhromaždenie a vyhodnotenie dát zodpovedá prijímateľ – budú povinnou zložkou finálneho vyúčtovania.

Vítané sú i ucelené projekty alebo ich súčasti určené na realizáciu nových rozvojových zámerov cestovného ruchu a zlepšenie spolupráce na území destinácie. Môže ísť napríklad o tvorbu nových produktov a produktových línií. Takisto aj o obnovu infraštruktúry v príslušnom segmente. Dôležitým faktorom je verejnoprospešný charakter projektu nad rámec riešenia konkrétneho podnikateľského zámeru.

Piešťany Autor: Vladimír Miček
Piešťany Autor: Vladimír Miček

Výška sumy na dotácie sa upresní

Predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany Michal Bezák ďalej vysvetlil, že zatiaľ nie je možné konkretizovať celkovú sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom. A to vzhľadom na otvorené položky v návrhu rozpočtu na budúci rok a ich neskoršie konečné potvrdenie.

V prípade sľubného potenciálu projektu však Rezort Piešťany bude uvažovať aj o iných možnostiach participácie na jeho financovaní. Navyše, žiadatelia môžu rátať aj s marketingovou podporou. Tú jednotlivé projekty bezodplatne získajú od OOCR. Rezort Piešťany na to vyčlení svoje prostriedky zo zodpovedajúcej rozpočtovej kapitoly,“ uviedol Bezák.

Minulý rok prijal Rezort Piešťany 52 žiadostí s návrhmi projektov, výberová komisia rozhodla o podpore 42 projektov v celkovej sume 101- tisíc eur.

Balneologické múzeum, Piešťany Autor: Vladimír Miček
Balneologické múzeum, Piešťany Autor: Vladimír Miček

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>