Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady je situovaná na Nitrianskej a Zalužianskej pahorkatine, ktoré sa nachádza v rámci Podunajskej nížiny a Podunajskej pahorkatiny.


Administratívne sa obec nachádza v Trnavskom kraji a predstavuje severnú časť okresu Galanta. Obec susedí s okresmi Nitra a Hlohovec, a s obcami Sasinkovo, Dvorníky, Rumanová, Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady a Šalgočka.

Zemianske Sady sú vzdialené 15 km od Serede a približne 14 km od Hlohovca. Galantu, Trnavu a Nitra obec dosahuje na vzdialenosť 25 až 30 km. Nadmorská výška v strede obce je 160 metrov nad morom.

Zemianske Sady sú charakterizované predovšetkým ako obytné miesto. V roku 2001 sa tu nachádzalo 263 budov, z toho 256 domov. Z tých bolo trvalo obývaných 221. Obyvatelia obce často cestujú za prácou do okolitých miest, ako sú Sereď, Hlohovec, Galanta, Nitra, Trnava, Bratislava a do štátov EÚ.

História osídlenia tejto oblasti siaha do dávnej minulosti. Predpokladá sa, že bola súčasťou Veľkomoravskej ríše, v ktorej dosiahlo slovanské obyvateľstvo vysokú kultúrnu úroveň.

Dôkazom existence osídlenia z tohto obdobia sú výsledky záchranného výskumu Archeologického ústavu SAV v Nitre. Výskum zdokumentoval štyri objekty, z nich dva z obdobia staršej doby bronzovej a železnej a dva z obdobia včasného stredoveku do začiatku 12. storočia.

Na lokalite Bezenica v Zemianskych Sadoch bola dokázana existencia osady zo staršej doby železnej, a tiež bohaté osídlenie z mladšej doby bronzovej, pretrvávajúce na tomto mieste niekoľko storočí.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156, ale to nie je nutne rovnaké ako rok osídlenia. Táto zmienka sa objavuje v listine vydané ostrihomským arcibiskupom Martítiom za vlády uhorského kráľa Gejza II, kde je obec opísaná ako sídlo kráľovských trubačov na Šintavskom hrade.

Medzi historické pamiatky v obci patrí socha svätého Vendelína z roku 1892 a dedinská zvonica.