Pata

Obec Pata sa nachádza v severozápadnej časti Galantského okresu, priamo susedí s obcami Šoporňa, Báb, Šintava a Hájske.


To územie je charakteristické svojou miernou pahorkatinou a plytkou dolinou rieky Jác.

História tohto miesta siaha až do strednej doby kamennej (8 000 – 6 000 rokov pred naším letopočtom). Prítomnosť človeka potvrdzujú najstaršie archeologické nálezy. Táto oblasť bola obľúbená pre svoj piesočný biotop v blízkosti vodných tokov, ktorý sa rýchlejšie vysušoval, a preto bol atraktívny pre prvých osadníkov.

Pata je prvýkrát písomne spomínaná v roku 1156, kedy ostrihomský arcibiskup povolil svojim kanonikom vyberať desiatky nielen z Paty, ale aj z ďalších dedín patriacich do jeho arcibiskupstva. V roku 1252 je spomínaná aj v listine, kde je už jej názov zachytený identicky so súčasnou formou.

Hospodársko-sociálne historické záznamy uvádzajú Patu ako roľnícku obec, ktorá od roku 1523 patrila do majetku šintavského panstva. Vynikala ako privilegovaná roľnícka komunita, jej obyvatelia boli oslobodení od daní a poplatkov, pretože sa starali o kráľovský rybník. V roku 1480 v obci stálo 36 usadlostí a jeden mlyn. Po 100 rokoch sa ich počet zvýšil na 53 zdaňovaných domov.

Pôvodne bola Pata malou obcou s jednou ulicou dlhou približne 350 metrov, na ktorej boli umiestnené sedliacke domy. Zastavaná plocha bola na návrší, ktoré malo rozlohu približne 1050 metrov. Boli tu aj domy chudobnejšej vrstvy obyvateľstva, ktoré boli rozptýlené po okrajoch obce. Stred obce tvoril starý gotický kostol.

Pôvodná architektúra obce bola skromná. Domy sa stavali hlavne z hliny, pre nedostatok lesa. Mali sedlové alebo slamené strechy, predĺžené podstrešie stálo na drevených stĺpoch. Domy mali obdĺžnikový pôdorys, ktorý bol vnútri rozdelený na prednú a zadnú izbu, kuchyňu a komoru.

V druhej polovici 19. storočia sa začali nové domy pristavovať k existujúcim, čím sa ulice postupne predlžovali a navzájom prepájali. Neexistoval žiadny územný plán, výsledkom čoho sa Pata rozvinula do podoby dediny s hromadnou cestnou zástavbou, kde domy boli pozdĺž viacerých ciest, križujúcich sa pod rôznymi uhlami.

V súčasnosti patrí Pata medzi stredne veľké obce Trnavského samosprávneho kraja.


Places in Pata

Objav Viac...