Prietržka

Obec Prietržka, ktorá sa rozprestiera na styku Chvojnickej pahorkatiny a Dolnomoravského úvalu, je miestom s bohatou históriou a kultúrnymi pamiatkami.


Obec Prietržka je miestom s hlbokými historickými koreňmi, ktoré sa dotýkajú dokonca 14. storočia. Jej osudy boli spojené s hrdom Beckov a mestom Skalica, ktorému obec patrila až do zrušenia poddanstva.

Ctibor daroval obec chudobincu v Skalici

Poľský palatín Ctibor z rodu Ctiborícov bol známy svojou mierumilovnou povahou a hlbokým súcitom s tými, ktorí sa ocitli v núdzi. Jeho schopnosť empatizovať s biednymi, chorými a opustenými členmi spoločnosti ho viedla k tomu, že sa stal ochrancom a mecenášom tých najzraniteľnejších. V duchu tohto humanizmu Ctibor založil v meste Skalica hospic s názvom „Štíbor“. Ctibor ovplyvnil osud Prietržky tým, že obec daroval práve tomuto chudobincu. Tento akt filantropie umožnil obci posielať svojich nezaopatrených a chudobných občanov do ústavu, ktorý im poskytoval útočisko.

Pôvod názvu a vývoj obce

Prvá písomná zmienka o Prietržke pochádza z roku 1392. Obec si prešla viacerými názvami, ktoré odrážajú jej historický vývoj a geografické zvláštnosti. Názov Prietržka je podľa niektorých historikov odvodený od slova „trhať“, čo súvisí s prírodnými javmi, ktoré formovali krajinu okolo potoka Bližina. Prívalové vody, ktoré často zaplavovali obec, viedli k vybudovaniu ochranných opatrení, ako je malá zberná nádrž, ktorá pomohla predísť ďalším záplavám.

Rozvoj obce v minulosti

V 18. storočí mala Prietržka rozvinuté vinohradníctvo a živé poľnohospodárstvo. Populácia obce sa menila, ale vždy zostala súčasťou jej identity. V 19. a 20. storočí došlo k významnému stavebnému rozvoju, kedy boli tradičné domy pod slamou nahradené modernými škridlovými strechami.

Rozvoj obce v posledných 50 rokoch

Najväčší rozvoj Prietržky sa odohral v posledných 50 rokoch, kedy došlo k výstavbe školy, materskej školy, obchodu, obecného úradu, kostola, zvonice a nových rodinných domov. Zdôrazniť treba aj plynofikáciu a vybudovanie obecného vodovodu, ako aj vytvorenie kultúrnych a športových zariadení pre občanov.

Poľnohospodárstvo a vinohradníctvo

Prietržka zostáva verná svojej poľnohospodárskej tradícii, s rozvinutým roľníckym družstvom, súkromnými roľníkmi a záhradkármi. Pôdny fond sa využíva na pestovanie obilnín, okopanín, zeleniny a viniča, pričom obec sa môže pochváliť aj bohatou vinohradníckou kultúrou.

Kultúrne a stavebné pamiatky

Rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety a baroková zvonica sú významnými stavebnými pamiatkami, ktoré dotvárajú charakter obce a sú svedkami jej bohatej histórie.

Prietržka je obcou, ktorá si zachováva svoju historickú identitu zároveň s dynamickým rozvojom v súčasnosti. Je príkladom miesta, kde sa spája starobylá tradícia s moderným životným štýlom, čím ponúka svojim obyvateľom aj návštevníkom jedinečnú atmosféru a kvalitu života.