Trstín

Trstín, nachádzajúci sa pri vstupe do jedného z malokarpatských priesmykov, bol predurčený na osídlenie už v rannom stredoveku vďaka svojej strategickej polohe.


Nachádzal sa na vnútornej strane konfínia – pohraničnej zóny. Bezpečnosť oblasti zabezpečovali skupiny dosadených obyvateľov, známi ako pohraničné stráže Sikulovia. Ich prítomnosť v Trstíne je dokumentovaná v najstaršej listinnej zmienke – donačnej listine Belu IV. z roku 1256. Sikulské osídlenie však nevylučuje predchádzajúce slovanské. Na to poukazuje aj listina z roku 1256, kde sa spomína vila Machalan–Močidľany. Neskororománsky kostolík z roku 1245 v Hájičku a názov vedľajšieho kopca Močidlový naznačujú, že Hájiček a jeho okolie boli súčasťou veľkého chotára Močidlian.

Farský kostol sv. Petra a Pavla bol vybudovaný v polovici 18. storočia. Júlia Otlik, manželka Ladislava Labšianskeho z Korlátka, prispela na jeho stavbu veľkoryso, a to nielen finančne, ale aj poskytnutím pozemku a výnosu z desaťročnej roboty svojich poddaných. Po dokončení stavby kostola sa kostol Panny Márie v Hájičku stal pútnickým mariánskym miestom. Kostolík a pútnické miesto dookola sú umelecky obohatené o Krížovú cestu z roku 1923.

Jedným z prameňov, ktoré svedčia o histórii obce, je Richtárska kniha, zaznamenávajúca obecnú správu v rokoch 1594-1721. Obsahuje tri druhy zápisov: kúpno-predajné zmluvy, testamentárne odkazy a občianskoprávne zápisy. Obyvatelia Trstína realizovali kúpno-predajné transakcie s obyvateľmi susedných obcí ako Bíňovce, Horná Krupá, Jablonica či Plavecké Podhradie.

V Tereziánskom lexikóne sídel Uhorska z roku 1773 je Trstín zaradený medzi opidá (mestečká). Trhové privilégium zo 18. februára 1817 umožňovalo konanie štyroch jarmokov ročne. V 19. storočí boli v Trstíne v prevádzke tri mlyny.

V obci sa nachádza aj barokový kaštieľ postavený v polovici 18. storočia. Z pôvodného anglického parku sa dochovalo niekoľko platanov, briez a javorov. V súčasnosti slúži ako Reedukačný domov pre mládež.

Zaujímavosťou obce je parný rušeň Orenstein a Koppel 7260/1915, ktorý sa používal najskôr na stavebných dráhach, a neskôr aj cukrovarmi s menej strmými traťami.

V oblasti Trstína sa nachádza aj renesančný kaštieľ, ktorý je pripísaný rodine Motešických. Dátum jeho výstavby a rekonštrukcie je možné odvodiť z kartuše na komíne, ktorá uvádza dátumy 5. 8. 1685 (výstavba) a 15. 8. 1792 (rekonštrukcia).

V kameňolome Trstín sa nachádza vodná priepasť, ktorú po objavení v roku 1964 preskúmali miestni jaskyniari a neskôr aj Dr. A. Droppa v rámci hydrogeologického výskumu.


Places in Trstín

Objav Viac...