Topoľnica

V srdci úrodné Trnavskej roviny leží malebná obec Topoľnica.


Jej poloha je výhodná, keďže hlavná železničná trať Štúrovo – Bratislava prechádza priamo cez obec. Mestská autobusová doprava sa zameriava predovšetkým na prepravu študentov do škôl. V obci sa nachádza základná škola a materská škôlka, obidve s vyučovacím jazykom slovenským. Topoľnica sa môže pochváliť dobrou infraštruktúrou, vrátane vybudovaných sietí vodovodu a plynu, čističky odpadových vôd a kanalizačnej siete. Približne 70% obyvateľov sa venuje prevažne poľnohospodárstvu, zároveň prispievajú k skrášľovaniu obce a vytvárajú dôstojné životné podmienky.

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 malo obec 799 obyvateľov a jej rozloha je 1047 ha.

Topoľnica je domovom pre obyvateľov slovenskej a maďarskej národnosti, ktorí tu žijú v harmónii. Vierovyznanie katolíckej cirkvi dominuje, hoci je tu zastúpená aj evanjelická cirkev. Ekonomicky aktívna je približne jedna tretina obyvateľov.

Pamiatky

Jednou z najvýznamnejších pamiatok obce je Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa. Ide o jednoloďovú barokovú stavbu z druhej polovice 18. storočia, ktorá stojí na mieste staršej stavby. Kostol sa vyznačuje segmentovým ukončením presbytéria, malou strešnou vežou a interiérom zasväteným sv. Štefanovi, ktorý uctieva Immaculatu s Bratislavským hradom na pozadí. Fasády kostola sú členené zdvojenými lizénami a polkruhovo ukončenými oknami s profilovanými šambránami s klenákmi. Veža vyrastá z prelamovaného štítového priečelia s volútami a je ukončená ihlancovou helmicou.