Horné Trhovište

Horné Trhovište, idylická obec, je umiestnená na južnej strane Považského Inovca - Dolné Považie, pod jeho východnými svahmi a vo vnútri jedného z údolí Nitrianskej pahorkatiny.


Týmto údolím sa preplavuje Trhovišťský potok, ktorý sa za obcou vlieva do Galanovky.

História obce je bohatá a rozmanitá, s prvými písomnými zmienkami datujúcimi sa až do roku 1156 pod názvom Vascard, kde sa uvádza iba jedna obec – Trhovište. Neskôr sa spomína kostol v roku 1343 a fara v roku 1332. Aj keď nie je úplne jasné, ktorá z dvoch obcí – Dolné alebo Horné Trhovište – je zmienená v listine z roku 1156, obidva miesta vynikajú svojím starovekým stredovekým jadrom, ktoré je zasadené okolo dvoch románskych kostolov.

Tieto kostoly, v Dolnom a Hornom Trhovišti, patria k najstarším a najcennejším pamiatkam obce. Okrem toho rafinovane dopĺňajú románsku architektúru obcí, ktoré sú rozmietnené severne od Hlohovca pozdĺž starodávnej cesty do Radošiny a Topoľčian.

Obec získala svoj názov Vásár, ktorý znamená jarmok alebo trh, podľa pravidelných trhov, ktoré sa v tejto oblasti konali už od 11. storočia. Bolo tu predávané množstvo rôznych výrobkov, ale písomné záznamy naznačujú, že medzi ponúkanými položkami mohli byť aj ľudia zbavení akýchkoľvek práv, teda otroci. Židovskí a arabskí obchodníci sa už v 11. storočí zapojili do obchodu s otrokmi v Uhorsku. Blízkosť obcí Horné a Dolné Otrokovce len potvrdzuje teóriu historikov, že Trhovište mohlo byť miestom, kde sa obchodovalo aj s otrokmi.

V tejto dobe už existovali dve osady, Horné a Dolné Trhovište, s kostolom Svätého Juraja v Dolnom Trhovišti a kostolom Svätého Bartolomeja v Hornom. Pod týmto kostolom a okolo neho bola umiestnená najstaršia osada Trhovište. Možno aj kúria alebo menší hrádok, ktorý bol rodovým sídlom jedného z príslušníkov rodiny Hunt-Poznanovcov. Tento kúriu mohol vlastniť Brikcius z Trhovišťa, ktorý sa objavuje v dokumentoch ako Brikcius de Wasard.

Horné Trhovište od 13. storočia prešlo vývojom ako zemepanská obec

Typickým znakom všetkých takýchto obcí je prítomnosť panského sídla, neskôr kaštieľa. Kaštieľ má svoje korene v 16. storočí. V čase, keď obec pravdepodobne patrila potomkom rodiny Škarbalovcov zo Sokoloviec. Táto rodina zastávala na hlohovskom panstve, ktoré patrilo rodine Thurzovcov, viaceré dôležité funkcie.

Tento kaštieľ, postavený v renesančnom štýle, bol opevnený kvôli hrozbe tureckého vpádu. Pôvodne to bola prízemná budova so štvorkrídlovým rozložením a centrálnym nádvorím. Na severnej strane sa nachádzala obranná veža. Tú v roku 1758 prerobili na kaplnku. Jeho najväčšia prestavba sa odohrala v roku 1758. Vtedy kaštieľ získal tvar písmena U a stratil renesančný vzhľad. Okolo kaštieľa bola vytvorená aj parková úprava krajiny.

Horné Trhovište sa postupne vyvíjalo a prešlo rukami viacerých majiteľov, vrátane Alexandera Hellenbacha, Michala Szendreyho, Gašpara Cingela, Žigmunda Ernődyho a Viktora Zerdahélyiho. V roku 1931 Bratislavská všeobecná banka účastinná spoločnosť zabrala veľkostatok Boreckým a v roku 1937 ho predala veľkostatkárovi Teltscherovi.