Kútniky

Kútniky sú obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Obec s počtom 850 obyvateľov sa nachádza v Podunajskej nížine, 2,5 km od Dunajskej Stredy a v centrálnej časti Žitného ostrova na hlavnej ceste Bratislava-Komárno. Hoci si obec udržala svoj poľnohospodársky charakter, blízkosť okresného mesta jej ponúka možnosť rozvoja ako prímestskej oblasti.

Kútniky vznikli zlúčením a osamostatnením menších okolitých dedín. V roku 1940 boli zlúčené dediny Hegybeneé-te a Töböréte do jednej obce Hegyéte, ktorá bola v roku 1948 premenovaná na Kútniky. Dediny Csenkeszfa, Lidér-Tejed a Pódafa sa v tom istom roku zlúčili do spoločnej obce Póda-Tejed, ktorá bola v roku 1948 premenovaná na Povodu. V roku 1960 bola obec Povoda pripojená ku Kútnikom spolu s dedinou Blažov. V roku 1990 sa obec Povoda osamostatnila a Kútniky tak získali svoju súčasnú rozlohu.

Koncom 19. storočia dal Július Fuchs postaviť kúriu

Koncom 19. storočia dal Július Fuchs postaviť neoklasicistickú kúriu v majeri Enyed. Fuchsovci budovu využívali len počas návštev majera. Po pozemkovej reforme, keď im zostalo iba 228 ha z pôvodných 517 ha, sa výroba stala menej rentabilnou. Preto Fuchs v 30. rokoch dal majer do prenájmu Eduardovi Weissovi. Po roku 1945 bol majer skonfiškovaný. Neskôr kúria slúžila ako materská škola, kultúrny dom a kancelárie JRD, ktoré získali celý majer. Pred rokom 1970 bola zchátralá budova zbúraná.

Občania Kútnikov sú väčšinou katolíckeho vierovyznania a iné náboženstvá sa tu príliš nešírili. Pretože nemali svoj kostol, navštevovali bohoslužby v Dunajskej Stredy. Veriaci si postavili zvonice vo všetkých troch obciach. Zvonica v Blažove bola postavená Františkom Jonským Trenčianskym v roku 1913. V roku 1981 bola obnovená s železnou konštrukciou namiesto drevenej. Božia muka pri bratislavskej ceste v Hegybeneéte bola postavená veriacimi obce v roku 1924 a okolo roku 1972 bola zvonica obnovená s výmenou drevenej konštrukcie za železnú. Zvonica v Töböréte bola postavená v roku 1921 pred domom číslo 103 a v roku 1972 bola prenesená na súčasné miesto s železnou konštrukciou namiesto drevenej.